ഉളളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ

www.mathrubhumi.comൽ പ്രസീദ്ധീകരിച്ച ഉളളടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏതു പരാതികളും ദി മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിംഗ് & പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് നിയമിച്ച താഴെ പറയുന്ന Grievance Officerക്ക് സമർപ്പിക്കാം:

ശ്രീ അനിൽ പ്രതാപ് ഡി.കെ.
സീനിയർ മാനേജർ-ലീഗൽ
ദി മാതൃഭൂമി പ്രിന്റിംഗ് & പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്
കെ.പി. കേശവമേനോൻ റോഡ്
കോഴിക്കോട് - 673 001
ഇ-മെയിൽ: anilprathap@mpp.co.in
ഫാക്‌സ്: 0495 2366656

എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ പരാതി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. അതായത് പരാതിക്കാരന്റെ പേര്, മേൽവിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർത്തയുടെ തീയതി, വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ. പൂർണ്ണമല്ലാത്ത പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

പരാതികൾ മാത്രമേ അയക്കാവൂ. അഭിപ്രായപ്രകടനങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒഴിവാക്കുമല്ലോ.