സ്ഥലവും വീടും വില്‍പ്പനയ്ക്കപല്ലശ്ശന ചിറാക്കോട് 10 സെന്റ് സ്ഥലവും വീടും വില്‍പ്പനയ്ക്ക്. 7 സെന്റ് പ്ലോട്ട് വെറേയും. 9747559563.
Budget Flat @ Thrissur
തൃശ്ശൂര്‍ കലക്‌ട്രേറ്റിനടുത്ത് 2 BHK ഫ്ലാറ്റുകള്‍ 28.95 ലക്ഷത്തിന്. ഹൗസിങ്ങ്് ലോണ്‍ സൗകര്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ അഞ്ച് ലക്ഷം മുടക്കിയാല്‍ താമസം തുടങ്ങാം. Suryakanthi Homes 9447238279