വില്ലാസ് @ എടമുട്ടം, തൃപ്രയാര്‍ 9.2 സെന്‍റ് 1925 sqft ഫര്‍ണിഷ്ഡ് ട്രെഡീഷണല്‍ 4 BHK & 8.1 സെന്‍റ് 1600 sqft 3 BHK, Gated Community. 7559938775. www.shanthipuram.comVILPANAKKU
12 Cents Mannanthala Mukkola road, Trivandrum. 9020522555, No Brokers.