കോഴിക്കോട് തൊണ്ടയാട് AGP കല്ല്യാണമണ്ഡപത്തിന് സമീപം ഓടിട്ട വീടും 61/4 cent സ്ഥലവും വില്പനക്ക് 75 ലക്ഷം no broker. 9847037718.
Adoor KP road house plots near Kalyan jewellers. 9495888304, 9497894999.
RENTAL
3 units commercial space near Malabar gold Adoor, facing main road. 9497894999